این‌جا همه حق دارند بنویسند. 

هرچه‌قدر که بخواهند.

از هر دغدغه ای که دارند.

بدون این‌که نگران ظرفیت کاراکترهای متن ارسالی باشند.

بدون این‌که بخواهند کلی دنبال یک عکس مناسب بگردند.

این‌جا آدم‌ها باری‌‌به‌هر‌جهت گونه نظر نمی‌دهند. ادب دارند. شخصیت دارند.

این‌جا می‌توان کمی انتزاعی‌تر نوشت. کمی می‌شود آزادی را حس کرد.

این‌جا مطالبت گم نمی‌شود و یک آرشیو درست‌و‌درمان داری. 

و مهم‌تر این‌که این‌جا خود‌شیفته نمی‌شوی. و تمام ذهنت نمی‌شود دغدغه سلفی.

و این‌که این‌جا مجبور نیستی خودت را کوچولو کوچولو کنی...